Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


I. Introducció

A conseqüència de les disposicions contingudes a l'article 31 bis del Codi Penal relatives a la figura del Pla de Prevenció de Delictes Penals (Compliance) ARRELS elabora el present Codi de Conducta (d'ara endavant, el Codi).

...

  • Caps
  • Responsable compliment normatiu
  • Director entitat
  • Canal denúncia: denuncia@arrelsfundacio.org


El El Canal Denuncia està a la pàgina web, en l'apartat “(...)”. El Responsable de compliment normatiu i el Comitè de Seguiment, garantirà que tota comunicació feta en aquest canal sigui confidencial.

...

Aquest document entrarà en vigor en data [...] de [...] 1 de juny de 2022. El seu contingut serà objecte de revisió i es realitzaran les modificacions que es considerin pertinents concordes a la situació de la Societat.