Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


En complir-se els quatre anys de funcionament d'Arrels, volem plasmar per escrit la filosofia, els criteris, la manera de fer, i les actituds amb les quals es vol treballar. S'ha fet participant-hi tots els que hi treballen, tenint present els èxits i els fracassos, les intencions i les realitats. Vol ser la carta de presentació d'Arrels en què hi són presents: els transeünts, la línia a seguir, el voluntariat i les seves actituds i el treball d'Arrels.

...