Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 

ARTICLE 1

 

Sota la denominació ARRELS FUNDACIÓ, fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, queda constituïda una fundació privada que es regirà per les normes legals i reglamentaries que siguin d’aplicació per l’Ideari de l’Entitat i, d’una forma especial, pels presents Estatuts.

Seran beneficiaris de la Fundació:

a) Totes aquelles persones més febles i marginades, en especial les que no tenen ni una llar ni un sostre.

b) Totes aquelles persones que no tenen lligams familiars i viuen en una situació de precarietat.

c) Totes aquelles persones marginades que necessiten ser acompanyades tant en el seu procés de reconstrucció personal com per a la seva reincorporació social. També la Fundació tindrà cura d’aquells per a qui no és possible la plena reinserció, bé per la edat, la situació laboral o qualsevol altra causa.

d) Totes aquelles persones amb discapacitat física, psíquica o amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que degut a aquesta situació s’han vist abocades a una situació de precarietat.

L’elecció dels beneficiaris es realitzarà, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:

a) Anàlisis de la gravetat de la situació social i personal del possible beneficiari.
b) Disponibilitat de recursos per tal de prestar la atenció i serveis requerits pel possible beneficiari.
c) Predisposició de la persona per tal de col·laborar en la aplicació de les mesures i activitat decidides per la Fundació.

...