Baixar els estatuts d'Arrels en PDF

 

ARTICLE 1

 

Sota la denominació ARRELS FUNDACIÓ, fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, queda constituïda una fundació privada que es regirà per les normes legals i reglamentaries que siguin d’aplicació per l’Ideari de l’Entitat i, d’una forma especial, pels presents Estatuts.

Seran beneficiaris de la Fundació:

a) Totes aquelles persones més febles i marginades, en especial les que no tenen ni una llar ni un sostre.

b) Totes aquelles persones que no tenen lligams familiars i viuen en una situació de precarietat.

c) Totes aquelles persones marginades que necessiten ser acompanyades tant en el seu procés de reconstrucció personal com per a la seva reincorporació social. També la Fundació tindrà cura d’aquells per a qui no és possible la plena reinserció, bé per la edat, la situació laboral o qualsevol altra causa.

d) Totes aquelles persones amb discapacitat física, psíquica o amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que degut a aquesta situació s’han vist abocades a una situació de precarietat.

L’elecció dels beneficiaris es realitzarà, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:

a) Anàlisis de la gravetat de la situació social i personal del possible beneficiari.
b) Disponibilitat de recursos per tal de prestar la atenció i serveis requerits pel possible beneficiari.
c) Predisposició de la persona per tal de col·laborar en la aplicació de les mesures i activitat decidides per la Fundació.

 

ARTICLE 2

 

La Fundació té per objecte:

a) La realització de tot tipus d’activitat destinada a acompanyar a les persones excloses de la nostra societat a reintegrar-s’hi amb tots els seus drets.

b) La sensibilització dels ciutadans respecte als problemes de la pobresa en la nostra societat, i procurar una major consciència cívica que permeti anar fent realitat la solidaritat amb els col·lectius exclosos de la nostra societat.

c) Denunciar les causes de la pobresa i de l’exclusió de moltes persones de la nostra societat, tot aportant propostes de solució a les Administracions i a la societat civil.

Objecte de la Fundació es realitzà primordialment a Catalunya.

ARTICLE 3

 

La Fundació té el seu domicili a Barcelona, carrer Riereta, número 24, baixos. El Patronat podrà disposar el canvi de domicili a qualsevol altre lloc, dintre del territori de Catalunya, avisant d’aquest canvi al Protectorat de la Generalitat.

 

ARTICLE 4


La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’acció, sense altres limitacions que les imposades expressament per les lleis o pels presents Estatuts. Durant els tres primers anys de existència, la Fundació rebrà la tutela de la Fundació Sant Pere Claver.

 

ARTICLE 5


El capital inicial de la Fundació queda constituït pels bens aportats pel fundador, i podrà augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, adquireixi la Fundació amb el destí exprés d’augmentar el capital fundacional.

ARTICLE 6


Les rendes del capital fundacional seran destinades al compliment de les finalitats de la Fundació. El mateix destí tindrà l’import dels béns rebuts de terceres persones, així com les quotes i subvencions periòdiques que s’obtinguin, amb indicació d’aquella finalitat.

ARTICLE 7


Si la Fundació rebés béns sense cap mena d’especificació sobre el seu destí, el Patronat decidirà si han de ser integrats al capital fundacional o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

 

ARTICLE 8


El Patronat tindrà les més àmplies facultats de gestió, disposició de béns i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Correspon especialment al Patronat:
         
a) La representació de la Fundació en judici i fora d’ell en tota classe d’actes i contractes, davant l’Administració o amb tercers, sense excepció.

b) L’elaboració de les normes i reglaments complementaris dels Estatuts, quan s’estimi convenient.

c) La confecció o aprovació dels pressupostos anuals, el Balanç i la Memòria.

d) Operar amb Caixes i Bancs, inclòs el Banc d’Espanya, mitjançant qualsevuol de les operacions permeses en dret, con són l’obertura, el seguiment i la cancel·lació de comptes corrents i de crèdit, la contractació de préstecs i crèdits, el descompte de lletres de canvi i rebuts, etc.

e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en tots els ordres, amb l’amplitud de facultats necessàries i que en cada cas precisin, podent conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, en el seu cas, i revocar-los en la data i forma que estimi convenient.

f) Com a norma general, el Patronat dins de les directrius generals que estableixi, donarà al director una àmplia autonomia de gestió, de la qual aquest haurà de donar compte en les reunions del Patronat quan aquest li ho demani.

ARTICLE 9

 

El Patronat estarà compost per un mínim de sis patrons i un màxim d’onze, que seran designats:

Pel Patronat i pel Provincial de la Província Tarraconense de la Companyia de Jesús, dos terços i un terç.

Si el nombre fos imparell, el Patronat tindrà la prevalença.

En cas d’extinció de la Companyia de Jesús o quan aquesta entitat no exerciti oportunament el seu dret de renovació de la Junta de Patrons, l’elecció (cooptació en aquest cas) que en cada cas correspongui serà feta per votació de tots els patrons en exercici del càrrec. Però el dret d’aquella tornarà a reviure quan pugui o vulgui tornar a exercir-lo en les renovacions successives.

ARTICLE 10


El Patronat serà renovat per meitat cada sis anys. Els Patrons que hagin de cessar en complir-se els primers sis anys de l’atorgament de l’escriptura de Fundació, es designaran per sorteig. Els cessants, en qualsevol renovació, no podran ser novament designats, per el període següent.

 

ARTICLE 11


El Patronat designarà un president i un secretari. L’elecció es farà per majoria absoluta.

La substitució dels càrrecs de president o secretari en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa es farà tal i com estableixi la legislació vigent.

ARTICLE 12


Correspon al president, per delegació permanent del Patronat, i en el seu cas també al vicepresident la representació de la Fundació.

Correspon al secretari la facultat de redactar les actes de les reunions del Patronat i de certificar sobre elles i els seus acords, així com sobre qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

Correspon al tresorer tenir cura de l’aspecte econòmic i comptable.

El president serà substituït, en els casos d’absència o d’impossibilitat, pel vicepresident. El secretari, en casos semblants, serà substituït pel vocal que el Patronat designi.

 

ARTICLE 13


El Patronat es reunirà almenys una vegada cada sis mesos i sempre que sigui convenient, a criteri del president, o a requeriment d’una quarta part dels patrons.

El Patronat pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.
Les reunions s’hauran de convocar almenys amb trenta dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Les reunions quedaran vàlidament constituïdes quan hi assisteixi, almenys, la majoria dels patrons.

 

ARTICLE 14Els acords es prendran per majoria de vots. Correspondrà un vot a cada patró present, vot que no es podrà delegar.

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Es podran adoptar acords mitjançant l'emissió de vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n granteixi l'autenticitat.

 

ARTICLE 15


El càrrec de patró es gratuït, però no onerós.

 

ARTICLE 16Els patrons cessaran en el transcurs del període pel al qual foren nomenats, i també per incapacitat, renúncia de la persona física que ocupa el càrrec, o per revocació del nomenament per part de l’entitat que els designarà. En aquests últims supòsits, els substituts cessaran en la data que hauria cessat el substituït.

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació .
Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
No es podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3.
Deure d’inhibició: durant els 5 anys següents al cessament com a patró no es podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

 

ARTICLE 17


El Patronat nomenarà un director de la Fundació, al qual, com a òrgan executiu de la institució, correspondrà:

a) L’execució dels acords del Patronat, sense que això obsti a les delegacions que al mateix efecte pugui fer el propi Patronat.
b) La gestió administrativa, financera i tècnica, així com la direcció del personal, d’acord amb les directrius del Patronat.
c) Les gestions oficials necessàries per tal d’obtenir finançaments de les administracions públiques.
d) Totes aquelles facultats que el Patronat cregui convenient delegar-li, dintre dels límits legals.

 

ARTICLE 18

 

Dintre del primer trimestre de cada curs, el Patronat haurà de reunir-se per tal d’aprovar els comptes de l’exercici anterior i la memòria de les activitats, fer el pressupost del nou exercici i preparar el rendiment de comptes que s’han de donar al Protectorat.

ARTICLE 19


Per a la modificació del Estatuts serà necessari l’acord de dues terceres parts dels membres del Patronat, i l’aprovació del Protectorat.

ARTICLE 20

 

La Fundació és per la seva naturalesa perpètua. Però s’extingirà per la pèrdua total del seu patrimoni o per la impossibilitat de portar a terme els seus fins fundacionals, amb els següents requisits: l’acord del Patronat per les dues terceres parts dels seus membres i la formalització de l’expedient administratiu corresponent.

La cessió total de tots els seus actius i passius o, en el seu cas, la destinació de l’haver resultant de la liquidació s’efectuarà a favor d’una altra fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació extinta i que estigui acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre o a la normativa que pugui substituir aquest i reguli el règim fiscal d’aquestes entitats.

Correspondrà al Patronat la designació de la beneficiària dins dels límits assenyalats.