ARTICLE 1

Sota la denominació ARRELS FUNDACIÓ, fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, queda constituïda una fundació privada que es regirà per les normes legals i reglamentaries que siguin d’aplicació per l’Ideari de l’Entitat i, d’una forma especial, pels presents Estatuts.

Seran beneficiaris de la Fundació:

a) Totes aquelles persones en situació de vulnerabilitat social, en especial les que no tenen ni una llar ni un sostre.

b) Totes aquelles persones que no tenen lligams.

c) Totes aquelles persones vulnerables que necessiten ser acompanyades tant en el seu procés de reconstrucció personal com per a la seva integració social. També la Fundació tindrà cura d’aquelles per a qui no és possible la plena reinserció, bé per la edat, la situació laboral o qualsevol altra causa.

d) Totes aquelles persones amb discapacitat física, psíquica o amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que degut a aquesta situació s’han vist abocades a una situació de precarietat.

L’elecció dels beneficiaris es realitzarà, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:

a) Anàlisis de la gravetat de la situació social i personal del possible beneficiari.

b) Disponibilitat de recursos per tal de prestar la atenció i serveis requerits pel possible beneficiari.

c) Predisposició de la persona per tal de col·laborar en la aplicació de les mesures i activitat decidides per la Fundació.


ARTICLE 2

La Fundació té per objecte:

a) La realització de tot tipus d’activitat destinada a acompanyar a les persones excloses de la nostra societat a reintegrar-s’hi amb tots els seus drets.

b) La sensibilització dels ciutadans respecte dels problemes de la pobresa en la nostra societat, i procurar una major consciència cívica que permeti anar fent realitat la solidaritat amb els col·lectius exclosos de la nostra societat.

c) Defensar els drets humans de les persones vulnerables tot denunciant públicament les causes de la seva pobresa i de la seva exclusió i aportant propostes de solució a les Administracions i a la societat civil.

L’objecte de la Fundació es realitzarà principalment a Catalunya.


ARTICLE 3

La Fundació té el seu domicili a Barcelona, carrer Riereta, número 24, baixos. El Patronat podrà disposar el canvi de domicili a qualsevol altre lloc, dintre del territori de Catalunya, avisant d’aquest canvi al Protectorat de la Generalitat.


ARTICLE 4

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’acció, sense altres limitacions que les imposades expressament per les lleis o pels presents Estatuts. 


ARTICLE 5

El capital inicial de la Fundació queda constituït pels bens aportats pel fundador, i podrà augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, adquireixi la Fundació amb el destí exprés d’augmentar el capital fundacional.

ARTICLE 6

Les rendes del capital fundacional seran destinades al compliment de les finalitats de la Fundació. El mateix destí tindrà l’import dels béns rebuts de terceres persones, així com les quotes i subvencions periòdiques que s’obtinguin, amb indicació d’aquella finalitat.

ARTICLE 7

Si la Fundació rebés béns sense cap mena d’especificació sobre el seu destí, el Patronat decidirà si han de ser integrats al capital fundacional o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.


ARTICLE 8

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa d’acord amb la llei i els estatuts.

El Patronat designarà una persona per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la Fundació, de la qual aquesta haurà de donar compte en les reunions del Patronat i quan el Patronat l’hi demani.

El Patronat pot delegar les seves funcions, tot i que no pot delegar els actes següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel patronat.

e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del protectorat o l’adopció i formalització d’una declaració responsable.

i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

j) L’elaboració de les normes i reglaments complementaris dels estatuts.


ARTICLE 9

El Patronat estarà compost per un mínim de vuit persones patrones i un màxim de dotze, de les quals una serà designada pel Provincial de la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús.

En cas d’extinció de la Companyia de Jesús o quan aquesta entitat no exerciti oportunament el seu dret de renovació, l’elecció (cooptació en aquest cas) que en cada cas correspongui serà feta per votació de tots els patrons en exercici del càrrec. Però el dret d’aquella tornarà a reviure quan pugui o vulgui tornar a exercir-lo en les renovacions successives.


ARTICLE 10

Suprimit per acord del Patronat de data 28 de setembre de 2022.


ARTICLE 11

El Patronat designarà una persona presidenta i una altra persona secretària. L’elecció es farà per majoria absoluta.

La substitució dels càrrecs de la presidència o la secretaria en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa es farà tal i com estableixi la legislació vigent.

ARTICLE 12

Correspon a la presidència per delegació permanent del Patronat, la representació de la Fundació.

Correspon a la secretaria la facultat de redactar les actes de les reunions del Patronat i de certificar sobre elles i els seus acords, així com sobre qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.


ARTICLE 13

El Patronat pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Les reunions s’hauran de celebrar com a màxim 30 dies després de la sol·licitud de convocatòria feta per una quarta part del Patronat.

Les reunions s’han de convocar almenys amb 30 dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tinguin lloc.

Les reunions quedaran vàlidament constituïdes quan hi assisteixi, almenys, la majoria del Patronat.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.


ARTICLE 14

Els acords es prendran per majoria de vots. Correspondrà un vot a cada membre del Patronat present, vot que no es podrà delegar.

De cada reunió, la secretaria n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades per la secretaria amb el vistiplau de la presidència i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Es podran adoptar acords mitjançant l’emissió de vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat.


ARTICLE 15

El càrrec de patró es gratuït, però no onerós. La seva durada és de 4 anys, prorrogables 2 anys més.

Les persones patrones entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec per al qual han estat designades. L’acceptació es pot fer constar de les maneres següents:

a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.

b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.

c) Amb un certificat del secretari, amb la signatura legitimada notarialment, si l’acceptació s’ha produït en una reunió del patronat.

d) Per compareixença davant el protectorat del secretari o de la persona que accepta el càrrec.


ARTICLE 16

Les persones patrones cessaran pel finiment del termini de mandat de 4 anys -o 6 anys si hi ha hagut la pròrroga de l’art. 15-, i també per incapacitat, renúncia de la persona física que ocupa el càrrec, o per revocació del nomenament per part de l’entitat que els designi. En aquests últims supòsits, els substituts cessaran en la data que hauria cessat el substituït.

La renúncia ha de ser notificada al patronat i ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per a l’acceptació del càrrec segons l’art. 15 d’aquests estatuts.

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.

No es podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3.


ARTICLE 17

El Patronat nomenarà una persona directora de la gestió ordinària de la Fundació, així com la cessarà, i a qui correspondrà:

a) L’execució dels acords del Patronat, sense que això obsti a les delegacions que al mateix efecte pugui fer el propi Patronat.

b) La gestió administrativa, financera i tècnica, així com la direcció del personal, d’acord amb les directrius del Patronat.

c) Les gestions oficials necessàries per tal d’obtenir finançaments de les administracions públiques.

d) Totes aquelles facultats que el Patronat cregui convenient delegar-li, dintre dels límits legals.

El nomenament de la persona a càrrec de la direcció serà per a un període de 8 anys, amb possibilitat de que el Patronat acordi pròrrogues successives de 4 anys cadascuna. El càrrec de direcció no pot ser ocupat per una persona patrona.


ARTICLE 18

El Patronat ha de formular els comptes anuals amb data 31 de desembre, dia de tancament de l’exercici econòmic.

Els comptes anuals es componen de:

a) El balanç de situació.

b) El compte de resultats.

c) L’estat de canvis en el patrimoni net.

d) L’estat de fluxos d’efectiu.

e) La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats i s’han de detallar les actuacions que s’han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de les persones beneficiàries i els serveis que aquestes han rebut, i també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.

El Patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els 6 primers mesos següents a la data de tancament de l’exercici.


ARTICLE 19

Per a la modificació del Estatuts serà necessari l’acord de dues terceres parts dels membres del Patronat, i l’aprovació del Protectorat.


ARTICLE 20

La Fundació és per la seva naturalesa perpètua. Però s’extingirà per la pèrdua total del seu patrimoni o per la impossibilitat de portar a terme els seus fins fundacionals, amb els següents requisits: l’acord del Patronat per les dues terceres parts dels seus membres i la formalització de l’expedient administratiu corresponent.

La cessió total de tots els seus actius i passius o, en el seu cas, la destinació de l’haver resultant de la liquidació s’efectuarà a favor d’una altra fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació extinta i que estigui acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre o a la normativa que pugui substituir aquest i reguli el règim fiscal d’aquestes entitats.

Correspondrà al Patronat la designació de la beneficiària dins dels límits assenyalats.

  • No labels